Integritetspolicy

Inom Hamhus AB och dess dotterbolag (fortsatt benämt Hamhus nedan) tar vi våra kunders och leverantörers personliga integritet på största allvar. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information till oss, när du kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster. För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Hamhus är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Hamhus har inget utsett dataskyddsombud men om du har frågor om vår personuppgiftshantering så kontakta oss via någon av adresserna nedan.

Hamhus AB
Organisationsnummer: 556331-9242
Postadress: 553 16 JÖNKÖPING
Besöksadress: Skolgatan 24
E-postadress: info@hamhus.se

Säkerheten för dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter som vi behandlar så vidtar vi en mängd tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknik hela tiden för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar aktivt med att utbilda om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att tillhandahålla tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att hantera och leverera beställningar i enlighet med avtal eller överenskommelse. Vi behandlar även personuppgifter för att ta betalt vid köp, för att hantera fakturor och betalningar och för att hantera klagomål och reklamationer. Rättslig grund: fullgörande av avtal.

Lagringstid: 7 år för bostadskontrakt och 10 år för lokalkontrakt

I vår kommunikation

Vi behandlar personuppgifter i samband med kommunikation med kunder och leverantörer, till exempel när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster. Rättslig grund: intresseavvägning.

Lagringstid: Max 1 år efter att upphörande av kund- eller leverantörsrelation.

För Lokal och bostadskö

När du anmäler ditt intresse för en lokal eller bostad behandlar vi dina personuppgifter. Vi sparar dem för att kunna kontakta dig när ett ledigt hyresobjekt uppkommer. Rättslig grund: samtycke

Lagringstid: 1 år

För att efterleva lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Lagringstid: Bokföringslagen 7 år samt Momslagen 10 år

Cookies

Hamhus AB använder cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som webbläsaren sparar på din dator varje gång du besöker oss. Den ger oss möjlighet att se t.ex. hur många som besöker vår hemsida. En cookie kan inte komma åt någon annan data på din enhet. Det sparas inte någon personlig identifierbar information i våra cookies.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Alla personuppgifter som vi behandlar lagras hos våra IT-driftleverantörer och de är alltid lokaliserade i länder inom EU/EES. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att kunna erbjuda tjänster till våra kunder. Personuppgifterna får då bara användas för att tillhandahålla tjänster till våra kunder. När vi delar dina personuppgifter med en annan part så är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras.

I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av kontaktvägarna som finns ovan. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

Rätt till rättelse

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sån rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.

Rätt till begränsning

I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten så kan du använda följande kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Fax: 08-652 86 52
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm